Ubytovací podmínky

Provozní a všeobecné podmínky pronájmu

V cenách není zahrnut poplatek obci 4,-/ os./noc a skutečně spotřebované 

 el.energie, v zimní sezoně také plynu

Požadujeme zaplacení zálohy 50% na náš účet:

      1203829016/3030  Air bank VS - datum příjezdu Zbytek se doplácí v hotovosti při příjezdu

   Naši chalupu na okraji Jihomoravské vesnice Bořetice pronajímáme o prázdninách pouze jako celek od soboty do soboty, ale protože je dům tvořen třemi samostatnými apartmány, mimo prázdniny pronajímáme i jednotlivé apartmány na krátkodbé pobyty   

        ubytování mezi 16 a 19 hodinou a  ukončení ubytování do 10 hodin 

               Telefonicky lze zvolit i jiný termín nebo čas. 

                              Neposkytujeme ručníky         

Storno poplatky   50%, 60 a méně dnů 100%

    Jednorázový administrativní poplatek za provedení  storna 500Kč.  Pokud za sebe najdete náhradníka, stornopoplatky se neúčtují.

   Pokud objednáváte pronájem přes Booking platí vyšší cena uvedená na bookingu.                          

V případě platby zálohy ze zahraničí je nutné uvést kód účtu ve formátu

IBAN - CZ14 6210 6701 0022 0661 3100

Zahraniční hosté hradí cenu pobytu předem v plné výši.

Budete - li požadovat fakturu pro zaměstnavatele, nebo odborovou organizaci

požadujeme zaplacení platby na náš účet ve výši na níž bude vystavena faktura .

Na platby v hotovosti vystavujeme příjmový pokladní doklad.

 

Do objednávky uvádějte:

 • Jméno a příjmení
 • Ulici, město, PSČ, telefon
 • Počet osob dospělých a počet dětí

Pronájem objektu je celoroční s maximálním počtem 14 osob /a to včetně dětí bez nároku na lůžko 

Navýšení počtu ubytovaných nad stanovený počet je možný pouze u krátkodobých pobytů na přistýlky v apartmánu č. 3 a apartmánu č. 1, ale jen po dohodě a za přílatek.

 

REZERVACE A ZÁLOHA:

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu rovnající se polovině pronájmu objektu v daném období  zaslanou na náš účet,

2206613100/6210 vedený u MBank

Záloha je následně započítána do ceny pobytu.

O přijetí zálohy vás e-milem obratem informujeme

Předběžné rezervace rušíme pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu

objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení 

Platba za pobyt, kauce  a rekreační poplatek jsou vyúčtovány v den příjezdu, v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii (podle odečtu elektroměru). 

V Bořeticích není bankomat !  Nejbližší je v obci Kobylí a Velké Pavlovice (3km). 

KAUCE:

Při předání klíčů požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč.

Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.

 

Stornovací podmínky:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit ( el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 65 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení ( el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů 7 a méně dnů před objednaným termínem nástupu je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky v plné výši pobytu.

 Za stornování pobytu potvrzené objednávky  po zaplacení zálohy  ve lhůtě delší než 65 dnů před  před objednaným termínem nástupu máme nárok na jednorázový administrativní poplatek za provedení storna 500Kč

Storno poplatky se neplatí pokud :

 • zákazník za sebe zajistí náhradu
 • podaří se nám obsadit odřeknutý termín

Odjezd zákazníka před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.  

Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 16 – 19hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.

Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody z předčasného ukončení pobytu, způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda, vítr a pod.) či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

 1. na pobyt  nastoupí  vyšší počet osob než byl nahlášen 
 2. dojde ke  svévolnému  zvýšení počtu osob během doby pobytu  / bez vědomí ubytovatele /
 3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
 4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete bez předchozí dohody s ubytovatelem
 5. zákazník nenahlásí  závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně
 6. zákazník nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních  látek

ve všech uvedených případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby

V chalupě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně,

V chalupě se přezouvá - vhodnou obuv si vezměte s sebou  !

Neposkytujeme ručníky

Venkovní gril  je  k dispozici pouze od dubna do října  !

Chalupa je předána ubytovatelem vždy uklizená  ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů !

 

Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.

Před ukončením pobytu:

- svlékněte použité povlečení,

- nádobí uložte do kuchyňských linek dle rozpisu, který se nachází na vnitřní straně dvířek

 horních skříněk. (případně rozbité nádobí nahlašte, abychom je mohli doplnit.)

-očistěte gril

-vypněte a nechte otevřené ledničky

-proveďte  základní úklid

Odpad třiďte do určených nádob v průjezdu dle popisu, na zbylý odpad je popelnice před domem, vyváží se každý lichý pátek. V tento den umožněte přístup popelářům. (pozor při parkování)

Zákazník je povinen během pobytu  zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak podlahy a nábytku soupravu proti mechanickému poškození např. skákáním a znečištěním dětmi. 

Bez výslovného souhlasu ubytovatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.)

Pokud dojde na vybavení nebo objektu ke škodě (způsobeno úmyslně či nedbalostí ubytovaných) je zákazník povinen zajistit opravu, nebo nahradit způsobenou škodu v plné výši

Pokud dojde na vybavení nebo objektu ke škodě (způsobeno úmyslně či nedbalostí ubytovaných) takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen (mimo nákladů na opravu) za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.

 

Kontaktujte nás